Financierings taxaties

De Juiste Waarde is er ook voor al uw taxaties!

Wanneer u bijvoorbeeld een nieuw bedrijfspand wilt kopen en hierop een hypotheek wilt vestigen, zal de bank een door een onafhankelijke taxateur opgesteld taxatierapport willen ontvangen. Meestal wordt in dit geval gesproken van een financieringstaxatierapport. In dit financieringstaxatierapport staat de onderhandse vrije verkoopwaarde vrij van huur en gebruik van het pand vermeldt en, indien van toepassing, ook de waarde in verhuurde staat. Om deze waarden vast te stellen, wordt er door de taxateur gekeken naar de aard en de grootte van het pand, de staat van onderhoud en de locatie.

Naast de eenvoudig te objectiveren zaken ten aanzien van het te waarderen object is het in de huidige markt ook zeer belangrijk dat de taxateur in zijn rapport een gedegen analyse maakt van de huurprijsontwikkelingen, het leegstandsrisico en het opslagrisico. Enkel in het geval waarbij al deze aspecten op een juiste wijze worden geanalyseerd en in de waardering worden betrokken, kan tot een goede waarde in het economisch verkeer worden gekomen.

Taxatiekaart

De financieringstaxatierapporten worden onderbouwd met een taxatiekaart als aanvulling op het taxatierapport. In deze taxatiekaart wordt de getaxeerde waarde rekenkundig onderbouwd rekeninghoudend met de geanalyseerde huurwaarde, de beheerskosten, onderhoudskosten, verkrijgingskosten, het basisrendement, het opslagrisico, leegstandspercentage, belastingen en eventuele kapitaal correcties.

 

Getaxeerde waarde Prijs exclusief BTW
< €500.000 € 640,00
€500.000 - € 1.000.000 € 960,00
€ 1.000.000 - € 2.000.000 € 1280,00
€ 2.000.000 - € 4.000.000 € 1920,00
≥ € 4.000.000 o.b.v. offerte tegen €80,00 per uur
   

Neemt u bij vragen contact op met één van onze medewerkers.

Partners en toeleveranciers