Privacyverklaring

De Juiste Waarde, gevestigd aan Nieuwe Kade 16-2, 6827 AB te Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Juiste Waarde kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Juiste Waarde, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een (contact)formulier op de website aan De Juiste Waarde verstrekt. De Juiste Waarde kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw geslacht;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt in correspondentie en telefonisch;
 • Uw BSN-nummer;
 • Uw locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op deze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over de verschillende websites heen;
 • Uw internetbrowser en apparaat type;
 • Uw bankrekeningnummer;
 • Gegevens op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen;
 • Voor- en achternaam belastingplichtige.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dejuistewaarde.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom De Juiste Waarde deze gegevens nodig heeft

De Juiste Waarde verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden om de nog aan te leveren stukken op te vragen in het kader van de nog te sluiten overeenkomst. Daarnaast kan De Juiste Waarde uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit taxatie-technische dienstverlening en/of het bereiken in verband met mogelijke marketingdoeleinden.
Daarnaast kunnen uw gegevens gebruikt worden om een tevredenheidsenquête uit te voeren. Als u niet tevreden bent kunnen wij contact met u opnemen om hier vragen over te stellen.

Delen met derden

De Juiste Waarde verstrekt uw persoonsgegeven alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Juiste Waarde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoelang De Juiste Waarde gegevens bewaart

De Juiste Waarde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden maximaal 15 jaar bewaart als er een overeenkomst met u is gesloten. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt worden uw gegevens niet langer dan een jaar bewaard.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Juiste Waarde. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dejuistewaarde.nl. De Juiste Waarde zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van De Juiste Waarde worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Juiste Waarde bewaart de chat-gesprekken die u met een medewerker aangaat om de kwaliteit van contact met u te verbeteren. De Juiste Waarde gebruikt deze informatie om de werking van de website/dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

De Juiste Waarde maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van De Juiste Waarde bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan:
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan De Juiste Waarde te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerkt. De Juiste Waarde heeft hier geen invloed op.
De Juiste Waarde heeft Google geen toestemming gegeven om via De Juiste Waarde verkregen Analytics- informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is mogelijk dat sommige functies en – services, op de website www.dejuistewaarde.nl, niet meer correct functioneren als de cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De Juiste Waarde kan de privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiligen

De Juiste Waarde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van De Juiste Waarde maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Juiste Waarde verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Juiste Waarde op via info@dejuistewaarde.nl. De Juiste Waarde is als volgt te bereiken:

Postadres: Nieuwe Kade 16-2, 6827 AB te Arnhem
Vestigingsadres: Nieuwe Kade 16, 6827 AB te Arnhem
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 09219338
Telefoon: 0800 8068
E-mailadres: info@dejuistewaarde.nl

Autoriteit persoonsgegevens

De Juiste Waarde helpt u graag als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met De Juiste Waarde uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018.